Поверителност

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Във връзка с влезлия в сила от 25 май 2018 г. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО ние, ГЛОБЪЛ ТУРС ООД с настоящата Декларация за поверителност Ви информираме за начина, по който събираме и обработваме Вашите лични данни, когато посещавате интернет страницата ни, отправяте запитване и/или се възползвате от предлаганите от нас услуги.

Текстът на РЕГЛАМЕНТА на всички европейски езици можете да прочетете ТУК:  (GDPR),

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

ГЛОБЪЛ ТУРС ООД е администратор на лични данни и/или обработващ данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 по отношение на Вашите данни като ползватели на продукти и услуги, предлагани от нас в качеството си на Туристически агент.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: Глобъл Турс ООД
ЕИК/БУЛСТАТ:
103869101
Седалище и адрес на управление: гр.
Варна, 9000, ул. Господин Х.Иванов 27Б
Адрес за упражняване на дейността: гр.
Варна, 9002, бул. Княз Борис I, 86
Данни за кореспонденция: гр.
Варна, 9002, бул. Княз Борис I, 86
E-mail:
globaltours@abv.bg
Телефон.: (
052) 601085; 0899818457

ГЛОБЪЛ ТУРС ООД осъществява дейността си в съответствие с изисквания на новият регламент за защита на личните данни , приет от Европейския съюз.

I. Цели и основания за събиране и обработване на Вашите лични данни

  - Защита на информационната сигурност;

  - Изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата;

  - Подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти;

  - Организационни цели, свързани с обслужване на клиенти, изпълнение на резервации, финансова отчетност;

  - Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

  - При сключването на договори, по които туроператори предоставят туристически пакети и услуги, когато тези договори се сключват чрез „ГЛОБЪЛ ТУРС” ООД в качеството си на туристически агент;

  Законовото основание за обработването на данните е чл. 6, пар.1, буква „б” от Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 и чл.4, ал.1, т.3 от ЗЗЛД.

  - При изпълнение на законовите задължения на „ГЛОБЪЛ ТУРС” ООД за счетоводна и данъчна отчетност и деклариране на данъчни задължения съгласно българското законодателство (Закона за счетоводството, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност и други приложими нормативни актове);

  Законовото основание за обработването на данните е чл. 6, пар.1, буква „в” от Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 и чл.4, ал.1, т.1 от ЗЗЛД.

- За упражняването или защитата на правни претенции.

Ако сте наш служител:

- за защита на Вашите права и законни интереси,

- за целите на трудовото, данъчното и осигурителното законодателство (КТ, КСО, ДОПК)

- за целите на договорните правоотношения в изпълнение на длъжностната ви характеристика.

- за целите на превантивната или трудовата медицина, както и по Закона за лекарската експертиза и КСО (за обезщетение при болничен, за осигуряване при майчинство и пр.) се използват данни за здравното Ви състояние

II. Видове лични данни, предмет на тази политика:

1. Данни за комуникация с потребителите

Това са данни, които се събират и обработват във връзка с комуникацията между Глобъл Турс и неговите потребители под формата на запитвания, жалби, заявления, молби или рекламации на потребителите, и при обаждания или съобщения, свързани с ползваните услуги (в това число съобщения, съдържащи информация за отпътуване).

- Име;

- Електронен адрес;

- Телефон за връзка;

2. Данни, които се предоставят при сключването на договор и изпълнение на туристическата услуга

  - Основни / лични/ данни: Три имена на кирилица и латиница по документ за самоличност; ЕГН или ЛНЧ; Номер и валидност на документ за самоличност, адрес;

  - Информация за пътниците - лични данни за другите лица, представени от вас по резервацията. За целта вие трябва да сте сигурни, че те са съгласни на това и са запознати с условията на настоящата политика;

  - Финансова информация - например ваша банкова сметка;

  - Чувствителни лични данни - свързани със здравословното състояние, диетични изисквания, изисквания за лица с увреждания;

  - Информация за сключване на застраховка;

  - Информация за издаване на визи - копие или оригинал на паспорт, снимка и друго, каквото се изисква;

  - Информация за родствени връзки - в случаите, когато е необходимо упоменаването им за целите на договора – пътуване на малолетно/непълнолетно лице под опека, граждански брак - при упоменаване на специални изисквания на младоженци, при попълването на формуляр за кандидастване за туристическа виза.

3. Данни, които се генерират и събират автоматично .

  Това е техническа информация чрез използването на бисквитки като например:

  - данни за вашата активност/сърфиране на нашия уебсайт;

  - информация от вашите посещения на този сайт, включително вида на браузъра и операционната система които използвате, време на достъп, разглеждани страници, кликване върху URL адреси, вашия IP адрес и страници, които сте посетили преди и след навигацията в този сайт;

  - проследяващите пиксели и кодове на различни социални медии и аналитични инструменти, които позволяват на платформи като Facebook, Google Adwords, Google Analitics, да взаимодействат с този уебсайт и предоставят обратна информация за действията ви.

Политика относно "бисквитките" ("cookies") може да видите ПО-НАТАТЪК:

III. Начини на събиране на лични данни на потребителите

ГЛОБЪЛ ТУРС ООД събира единствено данни на лицата, доколкото са необходими за целите на предлагането и предоставянето на туристическа услуга – организирано или неорганизирано пътуване или отделен елемент от него или свързана с него услуга.

Това са данни, които събираме при:

- посещението Ви на нашия уебсайт;

- изпращане запитване чрез формата за запитване от уебсайта ни;

- изпращане на съобщение по електронна поща;

- телефонен разговор;

- в офиса на Агенцията.

Предоставянето на личните данни е доброволно. В случай на отказ да бъдат дадени, ГЛОБЪЛ ТУРС ООД няма да бъде в състояние да предостави исканата услуга.

IV. Разкриване пред трети страни

ГЛОБЪЛ ТУРС ООД в качеството си на търговец гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставените лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица.

ГЛОБЪЛ ТУРС ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако:

- има изрично съгласие на клиента;

- информацията е необходима на трети лица за изпълнението на услуга според сключен договор между клиента и Туроператора – авиокомпании, транспортни компании, хотели или хотелски оператори, застрахователни компании и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение.

- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са в правото си да изискват и събират такава информация и търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона;

- автоматично от платформи като Google и Facebook

V. Защита на личните данни
ГЛОБЪЛ ТУРС ООД в качеството си на администратор на лични данни обработва и съхранянва лични данни, в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

Дружеството предприема необходимите технически, физически и организационни мерки, за да осигури сигурността на обработваните лични данни и да ги защити от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, неправомерен достъп, от изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

VI. Срокове и условия за съхранение на личните данни

Сроковете за съхраняване и изтриване на личните данни на потребителите се определят в зависимост от целта и основанието, на които са събрани.

1. Личните данни, които се обработват с цел и на основание сключването и изпълнението на договори, по които други туроператори предоставят туристически пакети и услуги, когато тези договори се сключват чрез „ГЛОБЪЛ ТУРС” ООД като туристически агент, се съхраняват в срок от сключването на договора до изтичането на срок от 2 години от крайната дата на провеждането на пътуването/услугата, която е уговорена в договора.

Срокът от 2 години е определен съобразно предвидения в чл.91, ал.9 от Закона за туризма двугодишен срок за предявяване от  потребителя – пътуващ на претенции за обезщетение поради неизпълнение и/или неточно изпълнение на договора от страна на туроператора. В случай, че в рамките на двугодишния давностен срок потребител – пътуващ е предявил правни претенции по съдебен исков ред, личните данни в базата данни се съхраняват до приключването на съдебното производство с влязъл в сила съдебен акт.

2. Личните данни, които се обработват с цел изпълнение на законовите задължения на „ГЛОБЪЛ ТУРС” ООД за счетоводна и данъчна отчетност и деклариране на данъчни задължения съгласно българското законодателство (Закона за счетоводството, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност и други приложими нормативни актове) се съхраняват в следните срокове:

- договорът и другите първични счетоводни документи, включително и такива за данъчен контрол съгласно Данъчния осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) се съхраняват в срок от 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, което се отчита и удостоверява със съответния документ;

- личните данни в счетоводни регистри и финансови отчети, ако такива се съдържат в тях, се съхраняват - 10 години съгласно Закона за счетоводството.

- личните данни във всички останали носители – 5 години съгласно Закона за счетоводството.

3. При ваше съгласие – докато е необходимо за целите, за които е дадено или при оттегляне на съгласието.

VII. Права на субекта на лични данни
Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

- Право на достъп - да поискате копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до информация как обработваме Ваши лични данни, за какви цели и на кого ги разкриваме;

- Право на пренос - да поискате данните, които съхраняваме за Вас, да ви бъдат предоставени в общоизползван формат, подходящ за четене от машина (напр. компютър), и/или да бъдат предадени на друг администратор на лични данни, но само когато обработваме данните Ви въз основа на договор или Вашето съгласие;

- Право на коригиране или попълване - да поискате актуализиране на непълни, неточни, неуместни или остарели данни;

- Право за ограничаване - да поискате да ограничим обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказ от ограничаване може да има само в писмен вид по законосъобразна причина;

- Право на оттегляне на съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;

- Право на възражение срещу определени видове обработка, включително ако данните Ви се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг;

- Право на заличаване („да бъдеш забравен“) - да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити когато е налице някое от посочените по-долу основания:
*личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
*Вие сте оттеглили своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за това;
*Вие сте възразили срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

* личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
личните Ви данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
*личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

* при анулиране на договора за организирано пътуване или услуга преди началната дата на пътуване, в случай, че заличаването на данните Ви не противоречи на нашите договорни отношения и действащи нормативни актове в Република България.

- Право на жалба до надзорния орган.

Ако смятате, че Вашите права на неприкосновеност и защита на личните данни са нарушени, можете да се обърнете към българската Комисия за защита на личните данни.

Данни за контакт с надзорния орган 
Лице за контакт:
Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) 
Адрес: Гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 
Имейл: 
kzld@cpdp.bg
 
Телефонен номер: 02/91-53-518 

ГЛОБЪЛ ТУРС ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
• за спазване на
законово задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора ;
• за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;и;
• за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Данни за контакт с Отговорникът по защита на данните в ГЛОБЪЛ ТУРС ООД:
Име:
Албена Стоянова Ковачева
Адрес гр. Варна, 9000, бул. Княз Борис I, 86
Имейл: globaltours@abv.bg
Телефон: 0894 535255

В случай, че желаете да подадете възражение относно обработката на личните ви данни чрез ГЛОБЪЛ ТУРС ООД, можете да го направите на посочените данни за контакт с дружеството.

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни като отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

ПОЛИТИКА относно "бисквитките" ("cookies")

Нашият уебсайт – www.globaltours-bg.com използва бисквитки, с които се стремим да подобрим представянето и функционалностите му, да поддържаме сайта ни лесен за употреба, както и да Ви предложим таргетирана реклама, след като го напуснете. 

Тези правила описват как ГЛОБЪЛ ТУРС ООД използва бисквитките и подобни на тях файлове и технологии в своя уебсайт. Ако посетите нашия уебсайт и настройките на браузъра ви приемат бисквитки, ние считаме, че приемате да използваме бисквитки.

Повече за това какви бисквитки използваме и как обработваме данните Ви може да прочетете в нашата Политика за употреба на бисквитки

Бисквитките и как ги използваме

Бисквитките позволяват на сайта да работи по-добре и да съдържа максимално полезна за Вас информация.

Повечето бисквитки не съдържат информация, с която бихте могли да бъдете пряко идентифициран.

Забраняването на бисквитките може да доведе до невъзможност да се използват всички функционалности на сайта ни.

В най-общи линии използваме три вида бисквитки:

1. Функционални – такива, необходими за нормалното функциониране на сайта.

2. Аналитични – използват се за измерване на посещаемостта на сайта.

3. Бисквитки от 3-ти лица (рекламни мрежи), които показват поведенчески таргетирана реклама.

Бисквитките ни помагат да направим уебсайта ни максимално полезен за Вас като анализираме качеството на предоставените от нас услуги (например като проследяваме кои секции в сайта преглеждате, колко често посещавате уебсайта и колко време отделяте в него), да измерваме с кои продукти взаимодействате и да Ви показваме продукти, които вярваме, че отговарят на вашите интереси. Чрез бисквитките ние може да запомним вашето потребителско име или предпочитани настройки, а да не се налага многократното им въвеждане от Вас.

Функционалните бисквитки са задължителни сайтът да функционира нормално.

Какво представляват бисквитките и как работят те?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се изпращат до компютъра ви от уебсайтовете, които посещавате, и се съхраняват на него. Бисквитките се съхраняват във файловата директория на браузъра ви. Бисквитката ще помогне на сайта да разпознаят вашето устройство следващия път, когато го посетите. Бисквитките ни помагат да запомним вашето потребителско име или предпочитания, да анализираме колко добре се представя нашия сайт, дори ни позволяват да ви препоръчаме съдържание, което смятаме че ще бъде интересно за вас.

За да научите повече за тези технологии и как работят те, моля, посетете например сайтаwww.allaboutcookies.org.

Използване на бисквитки от трети страни

ГЛОБЪЛ ТУРС ООД използва рекламни бисквитки, управлявани от трети страни, които събират пазарна информация, информация за поведението на потребителите, излъчват таргетирано рекламни формати от уебсайтовете си, като: Google Analytics, Google AdSense, Facebook и други.

Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас.

Възможно е да изберете да не получавате определени управлявани от трети страни рекламни бисквитки, чрез сайтове за управление на бисквитки на съответните страни и чрез настройки на вашия браузър.

Колко време пазим информацията?

Това зависи от типа на бисквитките. Валидността на сесийните бисквитки изтича, когато затворите браузъра. Постоянните бисквитки, включително Local Shared Objects (“Flash cookies"), обикновено са с валидност от два месеца до няколко години.

Как да изключите бисквитките?

Можете да прегледате наличните опции за управление на бисквитки в своя браузър. Различните браузъри използват различни начини за деактивиране на бисквитки.

Всички съвременни браузери ви позволяват да променяте настройките на бисквитките. Можете да намирите тези настойки в меню More Tools на Google Chrome, Internet Options на Internet Explorer и History на Mozilla Firefox.
Моля да запомните, че ако решите да спрете бисквитките, някои секции от нашия сайт може да не работят коректно.

Използваме ли бисквитки, които съдържат лични данни?

Не, бисквитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни.

Ако имате допълнителни въпроси, моля, свържете се с нас като пишете до:

ГЛОБЪЛ ТУРС ООД

гр. Варна, 9002,

бул. Княз Борис I, 86
E-mail:
globaltours@abv.bg